Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy obsługiwany jest przez firmę Pitosz Piotr Adamczyk, z siedzibą w Otrębusach, przy ul. Pszczelińskiej 102, 05-805 Otrębusy,  tel. 790354038, NIP: 534-232-35-71,  Regon: 140997826

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:
a) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
b) wybór sposobu wysyłki
c) wybór formy płatności
d) wysłanie zamówienia (wciśnięcie odpowiedniego przycisku w ostatnim kroku składania zamówienia)

2.3. Wysyłając zamówienie, zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu oraz prawem do odstąpienia od umowy i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez zamawiającego postanowień regulaminu, firma Pitosz jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.5. Firma Pitosz zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.6. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia kontaktując się z nami telefonicznie: 790354038 lub 501858218, bądź pocztą elektroniczną: info@pitosz.pl .

2.7. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma Pitosz zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem co do produktów będących elementami zamówień, które są w trakcie realizacji. W takich przypadkach firma Pitosz zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i zapłacone.

2.8. Firma Pitosz prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży - (paragon/faktura). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

2.9. Składający zamówienie upoważnia firmę Pitosz do wystawienia faktury/paragonu bez podpisu odbiorcy.

2.10. Informacje o poszczególnych etapach realizacji zamówienia są widoczne w "Panelu Klienta" (który jest dostępny po kliknięciu w link "Moje konto" i zalogowaniu się) -> zakładka "Transakcje".

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. W momencie składania zamówienia klient wybiera jeden z trzech sposobów płatności:

- "ODBIÓR OSOBISTY" - przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu

- "KURIER - POBRANIE" - płatność za pobraniem

- "PRZEDPŁATA NA KONTO" (zamówiony towar zostanie wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto kwoty stanowiącej równowartość transakcji tzn. koszt zakupu produktu plus ewentualny koszt dostawy):

BANK ING
Nr 88 1050 1025 1000 0092 3121 7390


Pitosz Piotr Adamczyk

Pszczelińska 102

05-805 Otrębusy

Uwaga: Jeżeli wybrałeś formę zapłaty jako przelew, zaczekaj na potwierdzenie o możliwości realizacji zamówienia (uwidocznione w "Panelu Klienta" - patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu). Nie dokonuj przedpłaty przed tym potwierdzeniem.

4. CENA WYSYŁKI

4.1. Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy wysyłki i wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest wyliczany w trakcie składania zamówienia (po wybraniu formy wysyłki). Paczki wysyłane są po przedpłacie (przelewem) całości zamówienia przed dostawą.

5. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

5.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej "InPost"

5.2. Pitosz zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego w dzień powszedni zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia go przez formularz. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a) sprawdzeniu przez Pitosz kompletności wysłanych danych
b) sprawdzeniu dostępności produktów

5.4. W przypadku braku towaru firma Pitosz zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji. Dodatkowo odpowiednia informacja pojawi się w "Panelu Klienta" - patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu.

5.5. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego zamówienia pojawi się odpowiednia informacja w "Panelu Klienta" (patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu). Od tego momentu oczekujemy na przelew.

5.6 Po odnotowaniu wpływu na konto odpowiednich środków zamówiony towar zostanie niezwłocznie wysłany (informacja o tym pojawi się w "Panelu Klienta" - patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu).

5.7. Możliwa jest dostawa poza granice Polski - w takim przypadku zamawiający powinien się z nami skontaktować: 790354038

6. BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI

6.1. Każdy zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu, chroniącym produkt w czasie transportu.

6.2. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia podczas transportu.

6.3. Odpowiedzialność za dostawę przesyłki bierze sprzedający.

7. REKLAMACJE I GWARANCJE

7.1 Wszystkie produkty w sklepie posiadają 12 miesięczną gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (np. paragon, faktura, wyciąg z karty), który należy okazać.

7.2 Kupujący może zgłosić reklamację towaru drogą elektroniczną na adres: info@pitosz.pl (forma preferowana przez sprzedającego) lub drogą telefoniczną: 790354038.

7.3. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt reklamującego produkt. Adres wysyłki reklamowanego towaru to: Pitosz Piotr Adamczyk, ul. Pszczelińska 102, 05-805 Otrębusy. Po usunięciu wad zakupiony produkt jest odsyłany do nabywcy na koszt firmy Pitosz.

7.4. Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych realizowanych przez firmę kurierską.

7.5. Prosimy o odsyłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli Sprzedający nie posiada już oryginalnego opakowania, uprasza się o odesłanie produktu w innym opakowaniu zabezpieczającym do transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia produktu podczas przewozu do Sprzedającego.

8. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW - ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

8.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego tj. Pitosz Piotr Adamczyk o swojej decyzji w drodze jednoznaczego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub drogą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z otrzymanego wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie PITOSZ.pl wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.2. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu towaru - uprzejmie prosimy o odesłanie otrzymanego paragonu, jeżeli jednak nie mogą Państwo załączyć paragonu może to być inny dokument (np. wyciąg z karty lub dokument gwarancyjny podpisany przez sprzedającego) i numer konta bankowego.

8.3. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wartości produktu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu, przelewem, na konto wskazane przez Kupującego.

8.4. Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia Kupującemu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

8.5. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

8.6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Kupujący odpowiada za za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

...........................
Dnia


.........................................................................................................................................
Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

...........................................................
Nazwa przedsiębiorstwa


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr .........zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……..................................

 


....................................................
Podpis konsumenta

 


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wypełnienie formularza z danymi zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

9.2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek poprzez "Panel Klienta", a także usunięcia z bazy danych.

9.3. Pitosz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@pitosz.pl

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować telefoniczne: 790354038 lub pocztą elektroniczną: info@pitosz.pl